top of page

Καταστατικό Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.

Εγκρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφαση υπ' αριθμόν 1530 / 07.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) και κατά σύντμηση «Ε.Ε.Ε.Δ./ Ε.Α..».'Όταν απαιτείται μπορεί να εμφανίζεται με την αγγλική επωνυμία «Hellenic Association of Attica Volunteers ForSearch and Rescue » (H.A.A.V.S.A.R.).  Το Σωματείο είναι μη Κυβερνητική Οργάνωση.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΕΔΡΑ – ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Πετρούπολης και περιοχή δράσης όπου κρίνεται σκόπιμο.

 

ΑΡΘΡΟ  3ο ΣΚΟΠΟΣ – ΑΡΧΕΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι:

1.   Γενικά η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, και πνεύματος αλληλεγγύης

2.   Η ενεργοποίηση  εθελοντών ,   με σκοπό την συμμετοχήτους στο τοπικό  και εθνικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας

3.   Η λειτουργία ομάδων, με ενεργοποίηση τους σε θέματα πρόληψης με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων κάθε περιοχής, που μπορούν να επιταθούν σε περιόδους καταστροφών.

4.   Η καθιέρωση του θεσμού του εθελοντισμού, του εθελοντή διασώστη, η ενίσχυση της υπάρχουσας δομής διάσωσης με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών στην επικράτεια.

5.   Η προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων και εθνικών αναγκών δηλαδή σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες κ.α.), πυρκαγιών, μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων.

6.   Η βοήθεια σε έρευνες αγνοουμένων, ιδιαίτερα σε ορεινές και θαλάσσιες περιοχές.

7.   Η προσφορά υλικού και έμψυχου δυναμικού από οποιονδήποτε ζητηθεί στα πλαίσια της διάσωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

8.   Η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδηση και δράσης των πολιτών.

9.   Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων, συνεργαζόμενο με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας.

10. Η συνεχής εκπαίδευση των μελών του σε τεχνικές διάσωσης, παροχή  πρώτων βοηθειών,  εξειδικευμένης βοήθειας και ό,τι άλλο θεωρείται  χρήσιμο.

11. Η υγειονομική κάλυψη εκδηλώσεων.

12. Η άμεση και στενή συνεργασία με όλες τις κρατικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που μετέχουν στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας.

13. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα εθελοντισμού, διάσωσης και πρώτων βοηθειών με μαθήματα, διαλέξεις, προβολές, ημερίδες κ.α.

14. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασίας με συναφή σωματεία εντός και εκτός Ελλάδος. 

15. Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του.

16. Η δημιουργία τράπεζας αίματος, τόσο για τα μέλη της ομάδος, όσο και για όποιον και όποτε ζητηθεί

17. Η πραγματοποίηση εκδρομών, περιηγήσεων και ειδικών αποστολών με σκοπό την επαφή και τη γνωριμία με τη φύση.

18. Η ένταξη του σωματείου στο τοπικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας 

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το σωματείο έχει την δυνατότητα :    

 • Να έχει άμεση συνεργασία με κρατικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και με συναφή σωματεία εντός και εκτός Ελλάδος   

 • Να δημιουργήσει σύγχρονο εκπαιδευτικό - ερευνητικό κέντρο για τις ανάγκες του. 

 • Να συνεργάζεται  με  διαπιστευμένα  κέντρα  κατάρτισης.   

 • Να πραγματοποιεί συνέδρια, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια και κάθε είδους εκδηλώσεις, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες. 

 • Η πραγματοποίηση κάθε είδους δραστηριότητας, μπορεί να υλοποιείται   και σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις, ιδιαίτερα δε μαζί ή υπό την αιγίδα Κρατικών Υπηρεσιών.    

 • Να παράγει, εκδίδει και διανέμει φυλλάδια καθώς επίσης βιντεοταινίες, βιβλία, περιοδικά, αφίσες και άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην προβολή και προώθηση των σκοπών του . 

 • Να προσλαμβάνει με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή εθελοντικά οποιοδήποτε άτομο ή άτομα, των οποίων οι συγκεκριμένες ικανότητες, προσόντα ή γνώσεις μπορούν να βοηθήσουν τους σκοπούς του σωματείου.   

 • Να συνεργάζεται με τις αρχές, τοπικές, εθνικές ή διεθνείς για την επίτευξη των στόχων του, καθώς και για την αποδοχή δικαιωμάτων, προνομίων ή παραχωρήσεων, που θα προκύψουν από τις  συνεργασίες  αυτές 

 • Να αγοράζει, ενοικιάζει με κάθε νόμιμο τρόπο συσκευές ή μηχανολογικό εξοπλισμό, επίπλωση, περιοδικές επιστημονικές εκδόσεις, εφημερίδες και οποιοδήποτε άλλο κινητό ή ακίνητο στοιχείο ή περιουσία.  

 • Να συγκεντρώνει τις απαραίτητες πηγές, να συγκροτεί βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, συνεργαζόμενο για το σκοπό αυτό με άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, μη-κυβερνητικούς, φορείς. Για τον ίδιο σκοπό, συνδέεται με μία ή περισσότερες τράπεζες δεδομένων. 

 • Να ιδρύει παραρτήματα σε όλη την επικράτεια.    

 • Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της λειτουργίας του και διέπεται μόνο από τις διατάξεις του Καταστατικού και της κείμενης Σωματειακής Νομοθεσίας.

 • Το Σωματείο δεν δέχεται καμία παρέμβαση ή επιρροή και δρα ανεξάρτητα από κόμματα, κυβερνήσεις, πολιτικές και θρησκευτικές οργανώσεις και ομάδες οποιαδήποτε μορφής.   

 • Με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου (Νο3) αυτού του καταστατικού, το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκειμένου σωματείου (ένωση, σύνδεσμος ή ομοσπονδία).   

 • Να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο μέσον που αποσκοπεί στην προαγωγή και ανάπτυξή του.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μέλος γίνεται κάποιος κατόπιν έγγραφης αίτησης του προς το Δ.Σ., δηλώνοντας ταυτόχρονα στο έντυπο της αίτησης τα παρακάτω :

α. την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού, του κανονισμού λειτουργίας και των νόμιμων αποφάσεων τωνοργάνων του 

β. τον τομέα ή τους τομείς δράσης στους οποίους επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί 

Επίσης με υπεύθυνη δήλωση, αναλαμβάνει προσωπικά  την ευθύνη της αυτοπροστασίας του σε όλες τις δραστηριότητες του σωματείου. 

Αιτούντες κάτω των 18 ετών πρέπει να εξασφαλίσουν την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη αυτών.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να αποφασίσει (αποδοχή ή απόρριψη αιτούντα) στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης του καιοπωσδήποτε εντός μηνός από την υποβολή αυτής, γνωστοποιώντας (γραπτά ή προφορικά) την απόφαση του στον /ην αιτούντα υποχρεωτικά.

Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει με αίτηση του, που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ..Σ., στην πρώτη έκτακτη ή τακτική συνέλευση των μελών, ζητώντας την εγγραφή του. Η απόφαση αυτής (Γ.Σ) είναι τελεσίδικη και υποχρεωτική.

Μέχρις ότου παρθούν αποφάσεις Γ.Σ. ισχύουν αυτές του Δ.Σ.

 

Το σωματείο αποτελείται από τα μέλη τα οποία διακρίνονται σε:

α. ιδρυτικά

β. επίτιμα

γ. δόκιμα

δ. τακτικά                                                                                    

 

α. ιδρυτικά ανακηρύσσονται τα μέλη, που συνετέλεσαν στην ίδρυση του σωματείου.

β. επίτιμα ανακηρύσσονται τα μέλη, τιμής ένεκεν, για την ξεχωριστή προσφορά τους στο σωματείο.

γ. δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν όλοι ανεξάρτητα οι Έλληνες πολίτες καθώς και οι πολίτες χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως φύλου, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Δ.Σ..

δ. τακτικά θεωρούνται:

Ι ) τα ιδρυτικά μέλη και      

Ι Ι ) τα δόκιμα μέλη  τα οποία

             έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και

             έχουν  ολοκληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών τους, όπως θα ορίζονται  αυτές από τον κανονισμό λειτουργίας του σωματείου και

             κατόπιν απόφασης του Δ. Σ. με πρόταση της Επιτροπής νέων μελών

 

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα λόγου και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Τα επίτιμα και τα δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, αλλά  χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κατά την κρίση του Δ.Σ., το δικαίωμα ψήφου μπορεί να τους δίνεται έκτακτα και κατά περίπτωση.

 

Τα τακτικά μέλη είναι μεταξύ τους ισότιμα.

Όλα τα μέλη δικαιούνται να απευθύνονται εγγράφως στο Δ.Σ. για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο.

Τα δικαιώματα των μελών είναι αμιγώς προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

 

Όλα τα μέλη υποχρεούνται:

              Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών λειτουργίας, εκπαίδευσης και ασφάλειας που ψηφίζονται νόμιμα, των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ. Σ., να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σωματείο, στο οποίο οικειοθελώς έγιναν μέλη, με ζήλο, φροντίζοντας για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

             Να εκπαιδεύονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του σωματείου με όσο το δυνατόν λιγότερες απουσίες, ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί από τον κανονισμό λειτουργίας του.

             Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους, που καθορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση. (Γ.Σ.)

             Μέχρι την σύγκληση της πρώτης (1ης) Γ .Σ. η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε είκοσι  πέντε ευρώ (25 ), ενώ για τα δόκιμα μέλη η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε είκοσι  ευρώ (20 ). 

             Να παρίστανται και να συμμετέχουν ενεργά στις Γ.Σ. και σε λοιπές εκδηλώσεις του Σωματείου.                    Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε κοινοποιώντας ενυπόγραφα έγγραφο παραίτησης του στο Δ.Σ., τρεις μήνες τουλάχιστον προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. 

             Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του Σωματείου, ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τασυμφέροντα του Σωματείου, αποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, εντός μηνός από την κοινοποίηση της, και η οποία αποφαίνεται οριστικά.

             Το τακτικό μέλος που επί έξι μήνες, αδικαιολόγητα, δεν συμμετέχει ενεργά σε αποστολές ή ασκήσεις και απέχει από τις δραστηριότητες του σωματείου, παύει να είναι τακτικό και γίνεται δόκιμο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

             Δεν μπορεί να εγγραφεί σαν μέλος του σωματείου ή να γίνει τακτικό μέλος του:

1.    Όποιος αμετάκλητα καταδικάστηκε και στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο διαρκεί η στέρηση.

2.    'Όποιος καταδικάστηκε για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, λιποταξία, παραχάραξη και πλαστογραφία, απιστία, εκβίαση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για παράβαση του νόμου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας..

3.    Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα, που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού του μητρώου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του από την ιδιότητα του μέλους. 

             Ο αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται απεριόριστος.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ 

Πόροι του Σωματείου είναι:

α) τα ποσά που προέρχονται από καταβολή δικαιωμάτων εγγραφών, συνδρομών ή εκτάκτων εισφορών των μελών

β) κάθε είδους κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, ή κάθε είδους επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση

γ) οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, και

δ) κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη 

 

Κάθε είδους οικονομική επιχορήγηση, που υποχρεώνει το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες με τους σκοπούς του, δεν γίνεται δεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα όργανα του Σωματείου. 

 

Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτιέται, μεταβιβάζεται ή πουλιέται για λογαριασμό του, μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η διάθεση των, κάθε είδους, κεφαλαίων του Σωματείου γίνεται μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 6ο  ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

1.    Γενική Συνέλευση, Τακτική και Έκτακτη

2.    Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.    Η Ελεγκτική Επιτροπή.

4.    Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο, να τροποποιεί το Καταστατικό, να εκλέγει τα όργανα του σωματείου, να εγκρίνει τον απολογισμό, να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και να απαλλάσσει ή μη αυτό από τις ευθύνες του.

2.  Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία του Σωματείου, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του.. Συστήνει κανονισμό λειτουργίας του σωματείου και οργανόγραμμα. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά  τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στο τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους.

3.  Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το σώμα  εγκρίνει με απόφαση του :α) την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.β) τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου καθώς και τον προϋπολογισμό του επομένου.γ) την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.δ) κάθε άλλο θέμα, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του καταστατικού ή του  εσωτερικού κανονισμού.

4.   Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφηαίτηση των 2/5 των μελών του Σωματείου, στην οποία αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ειδικά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που προτείνονται για συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, με θέματα, στα οποία θα  συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση.

5.   Τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από γραπτή ανακοίνωση-πρόσκληση που ανακοινώνεται στα μέλη και ανακοινώνεται, δέκα πέντε {15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση τηςΓενικής Συνέλευσης.Στην πρόσκληση αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας     διάταξης.

6.   Στις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που υπάρχει θέμα ημερήσιας διάταξης «αρχαιρεσίες» τότε η γραπτή ανακοίνωση -πρόσκληση πρέπει να λάβει χώρα, κατά τα παραπάνω, είκοσι  πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

7.   Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν παραβρίσκεται σ' αυτές το 1/2 συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των μελών, πού έχουν δικαίωμα ψήφου, τυχόν κλάσμα παραλείπεται. Αν στην Γενική Συνέλευση δεν  υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην οποία υπάρχει απαρτία με οσαδήποτε παρόντα μέλη με δικαίωμα ψήφου.

8.   Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου  και είναι παρόντα.Οι ψηφοφορίες γίνονται με ονομαστικήκλήση ή με ανύψωση χεριού ή όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.  Οι ψηφοφορίες για την διαγραφή μέλους γίνονται μυστικά.

9.   Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Σωματείου  ελέγχει και έχει την  ευθύνη  της  εγκυρότητας της συμμετοχής του δικαιώματος της ψήφου των μελών και της απαρτίας της Συνελεύσεως.

10. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει:α. Τριμελές Συμβούλιο των εργασιών της , αποτελούμενο από Πρόεδρο και δύο μέλη.β. Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές.

11. Η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης πραγματοποιείται κατά το τέταρτο τρίμηνο κάθε  τέταρτου έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΙΑ, και τρία (3) μέλη. 

 2. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρία (3) άτομα, τα οποία αναπληρώνουν τα ανωτέρω τακτικά, όταν αυτά απουσιάζουν κωλυόμενα από λόγους ασθενείας, ανωτέρας βίας ή λόγω άλλης δικαιολογημένης αιτίας. 

 3. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ανά τετραετία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου, κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους

 4. Δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή του από την αρχαιρεσειακή Γενική Συνέλευση, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, και Τριών μελών.

 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Διοίκηση του Σωματείου και την διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης, για την οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση, καθώς και των υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε τριάντα (30) ημέρες. Μέλος του, που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Η αντικατάσταση του Προέδρου, σε περίπτωση παραίτησης ή επί μακρόν αποχής από τα καθήκοντα του, γίνεται με απόφαση της πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 8. Κενές θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, και σύμφωνα με την .σειρά επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ανέρχεται σε επτά (7), συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέουΔιοικητικού Συμβουλίου.

 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παραβίασης του καταστατικού, των αποφάσεων του, των ειδικών κανονισμών ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, να συστήσει  Πειθαρχικό Συμβούλιο για να εξετάσει τα παραπτώματα

 10. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, μετρώντας ως έτος μηδέν (0) τον χρόνο που εκλέχθηκε.

 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του, μπορεί να ορίζει ειδικούς Εφόρους και Τεχνικούς Συμβούλους των διαφόρων τμημάτων του, από τα μέλη του Σωματείου ή με σύμβαση με μη μέλη του Σωματείου. Επίσης μπορεί να καταρτίζει γνωμοδοτικές Επιτροπές, μόνιμες ή προσωρινές, προς διευκόλυνση του έργου του, αποτελούμενες από μέλη του Σωματείου ή μη.

 12. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη θέση που κατέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παραίτηση του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους από τη θέση του γίνεται νέα εκλογή για τη θέση αυτή μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου:

Ι.   Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής και κάθε άλλης αρχής όπως επίσης ενώπιον κάθε οργανισμού, Τράπεζας και  κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΙΙ.   Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές τις διευθύνει και καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.

III.   Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το Σωματείο.

IV.  Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, όπως επίσης κάθεσυναλλαγματική ή επιταγή ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο.

V.  Αριθμεί και μονογραφεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο, εποπτεύει των εργασιών και των οργάνων του, επιμελείται της εφαρμογής του Καταστατικού και του κανονισμού του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε λειτουργία και υπηρεσία του Σωματείου.

VI.   Χορηγεί ακριβή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των ΓΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ι. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Σωματείου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα. Επίσης επιφορτίζεται με το έργο δραστηριοποιήσεως του τομέα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των Εγκαταστάσεων και Υλικού. Εάν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν, τους αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ., που δεν μπορεί να είναι όμως ούτε ο Γενικός Γραμματέας, ούτε ο Ταμίας.

II. Εισηγείται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και επιβλέπει την σωστή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ι. Διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, μεριμνά για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης μεριμνά για την σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τα οποία επικυρώνει το προεδρείο τους.

ΙΙ. Έχει την επίβλεψη, ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού και των υπηρεσιών του Σωματείου και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των Επιτροπών και των οργάνων της.

ΙΙΙ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα μπορεί να αναπληρώσει και άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Το πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΤΑΜΙΑ

Ι.   Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία του Σωματείου ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών.

ΙΙ.   Καταθέτει τα χρήματα στο όνομα του Σωματείου σε αναγνωρισμένες Τράπεζες.

III.  Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον ισολογισμό, τον απολογισμό και τονπροϋπολογισμό, τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στην Τακτική ΓενικήΣυνέλευση για έγκριση και απαλλαγή μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

IV. Έχει την προσωρινή ευθύνη για κάθε πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα. .

V. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να τον αναπληρώσει με άλλο μέλος του, που δεν μπορεί να είναι ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΟΙΝΕΣ

             Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή όποτε κρίνει το ίδιο αναγκαίο και εξετάζει τα παραπτώματα, στα οποία τυχόν έχουν υποπέσει τα μέλη του Σωματείου.

             Επιβάλλει τις ποινές που αποφασίζει, στα μέλη του Σωματείου.

             Οι ποινές θα πρέπει να έχουν την επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επικυρώσει τις ποινές θα πρέπει το Πειθαρχικό Συμβούλιο να συνεδριάσει ξανά, λαμβάνοντας υπόψη του τις αιτιάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

             Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να απορρίψει δεύτερη φορά την ίδια απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

             Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει στα μέλη του Σωματείου, για πειθαρχικά παραπτώματα, τις παρακάτω ποινές: 

1.   Προφορική ή Έγγραφη παρατήρηση

2.   Αυστηρή έγγραφη επίπληξη

3.   Απαγόρευση εισόδου στους χώρους του Σωματείου προσωρινά ή και οριστικά

4.   Απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες του Σωματείου προσωρινά, και

5.   Οριστική αποβολή, η οποία υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.  

             Κάθε μέλος του Σωματείου ή της Διοικήσεως αυτού που έχει προβεί σε παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί σωματείων και των όρων του παρόντος καταστατικού, έχει τελέσει οπωσδήποτε, ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη ποινική δίωξη ή άλλη νομική κύρωση, πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Σωματείου, που επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις, που μπορούν να προκαλέσουν και μέχρι αποβολή του υπαιτίου από το Σωματείο και πλήρη διαγραφή αυτού, πάντοτε μετά την κλήση του σε απολογία.

             Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για κάθε μέλος του Σωματείου, του οποίου η διαγωγή είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια του Σωματείου.

             Σε περίπτωση που το ελεγχόμενο μέλος έχει την ιδιότητα του ιδρυτικού, επίτιμου ή τακτικού μέλους, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δικαιούται γι' αυτό το λόγο να φέρει πρόταση στη Γενική Συνέλευση για διαγραφή από τα μητρώα του Σωματείου.

               Για τις λήψεις αποφάσεων και τον υπολογισμό των μελών στα αρμόδια όργανα δεν υπολογίζεται ο ελεγχόμενος, ο οποίος και δεν δικαιούται ψήφο στην περίπτωση αυτή.

             Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλουν ποινές μπορούν να εφεσιβληθούν εντός δέκα (10) ημερών στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1.   Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και έχει τον έλεγχο γενικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2.   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία, καθώς και κάθε άλλο βιβλίο, που του ζητήσει.

3.   Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να τελειώσει το έργο της πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και να καταρτίσει την έκθεση της, που οφείλει να παραδώσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να την περιλάβει στην λογοδοσία του προς τη Γενική Συνέλευση

4.   Των εργασιών της Επιτροπής προΐσταται το μέλος, που έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους και επί όσων  ισοψήφησαν αυτός που ευνοήθηκε με κλήρο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 15ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Το Καταστατικό του Σωματείου εγκρίνεται κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον την τροποποίηση προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν αυτό ζητηθεί γραπτά από το 1/3 των μελών του.

1.   Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού, η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το μισό πλέον ενός του συνόλου των μελών που δικαιούνται ψήφο.

2.   Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρισταμένων μελών.

3.   Κάθε αίτηση και πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού συζητείται μετά ένα (1) μήνα τουλάχιστον από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  ΔΙΑΛΥΣΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.   Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασιστεί σε ειδική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/4 τουλάχιστον των μελών, που δικαιούνται ψήφο και η απόφαση πρέπεινα παρθεί με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων.

2.   Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία και ο εξοπλισμός του Σωματείου περιέρχεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ή στο Δήμο Πετρούπολης ή σε άλλο συναφές σωματείο μετά από απόφαση της Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑ

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική, στο μέσο της φέρει το  άστρο της ζωής και έπ’ αυτού σκιαγραφείται το περίγραμμα του χάρτη της Ελλάδας. Περιμετρικά του σχεδίου αυτού είναι γραμμένη η φράση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ» και στην εξωτερική περίμετρο της σφραγίδας αναγράφεται η φράση «ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» και το έτος ίδρυσης. Η σφραγίδα θα είναι μονόχρωμη, χρώματος μαύρου ή μπλε. 

 

Το σήμα του Σωματείου  είναι κυκλικό, στο μέσο του φέρει το  άστρο της ζωής και έπ’ αυτού σκιαγραφείται το περίγραμμα του χάρτη της Ελλάδας. Περιμετρικά του σχεδίου αυτού είναι γραμμένη η φράση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»Σε ξεχωριστή ταινία ακριβώς από κάτω η φράση «ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Όταν απαιτείται θα αναγράφεται επάνω στο σήμα και η αγγλική σύντμηση ή διαφορετικά, οι φράσεις του σήματος θα εμφανίζουν   την αγγλική επωνυμία  του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ  ΒΙΒΛΙΑ 

Το Σωματείο τηρεί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα βιβλία :

1.      Μητρώο μελών

2.      Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

3.      Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Εφορευτικών Επιτροπών

4.      Βιβλίο Πρωτοκόλλου

5.      Βιβλίο Υλικού και εξοπλισμού

6.      Βιβλίο Εσόδων -  Εξόδων                                                             

Εκτός από αυτά, τηρεί και όποια άλλα βιβλία ή στοιχεία κρίνονται αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Όλα τα βιβλία και στοιχεία μπορούν να τηρούνται μηχανογραφικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δέκα οκτώ (18) άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω και θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

 Έγινε στην Πετρούπολη στις    16 Νοεμβρίου 2006    

bottom of page